โรงเรียนดีดี

ที่พึ่งทางการศึกษา

เนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ม.4 - 5 - 6 และสื่อมัลติมีเดีย

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.4
- บทที่ 1 บทนำ (ปรับปรุงใหม่).pdf
- บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง (ปรับปรุงใหม่).pdf
- บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ (ปรับปรุงใหม่).pdf
- บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ (ปรับปรุงใหม่).pdf
- บทที่ 5 งานและพลังงาน.pdf
- บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล.pdf
- บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน.pdf
- บทที่ 8 สภาพสมดุล.pdf

สื่อมัลติมีเดีย
บทที่ 1 บทนำ

1 ความชันของกราฟและเส้นโค้ง.swf
2 ทดสอบการ plot ค่ากราฟวงกลม.swf
3 วงรี.swf

บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
1 การบวกเวกเตอร์ด้วยวิธีหางต่อหัว.swf
2.ภาพฉายของเวกเตอร์ 3 มิติ ในระนาบ 2 แกน.swf
3 กราฟระหว่างการกระจัดกับเวลา.swf
4.ลักษณะกราฟ s-t , v-t เมื่อ a-t เปลี่ยนแปลง.swf
5 การแปลงกราฟจาก s-t เป็น v-t และ a-t.swf
6.แบบฝึกหัดการแปลงกราฟการเคลื่อนที่.swf
7 การกระดอนของลูกบอลที่มีความยืดหยุ่นต่างกัน.swf

บทที่ 3 แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่
1 สามเหลี่ยมตรีโกณมิติ ค่า sin cos tan.swf
2 แรงที่ใช้ในการผลักวัตถุ.swf
3 แรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจลน์.swf
4 การไถลขึ้นตามพื้นเอียง.swf
5 ระบบรอก.swf
6 กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน.swf
7.แรงดึงดูดระหว่างดาว.swf

บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ
1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์.swf
2 แนวการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์พร้อมระบบพิกัด.swf
3 การเคลื่อนที่แบบวงกลม.swf
4 การเคลื่อนที่แบบมีความเร่งในหลายแนว.swf
5 การเคลื่อนที่ของลูกบอลบนพื้นที่หมุนเป็นวงกลม.swf
6 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกของวัตถุติดสปริง.swf
7 คาบของการเคลื่อนที่แบบ SHM ของเพนดูลัม.swf
8 แรงกระทำกับการแกว่งชิงช้า.swf
9 เปรียบเทียบ SHM กับการเคลื่อนที่แบบวงกลม.swf
10 ตำแหน่งของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก.swf
11 ความเร็วของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก.swf
12 กราฟการกระจัดกับเวลาของการเคลื่อนที่แบบ SHM.swf
13 การเคลื่อนที่แบบ SHM อย่างมีแรงต้าน.swf

บทที่ 5 งานและพลังงาน
1 งานเนื่องจากการย้ายวัตถุจากตำแหน่งอ้างอิง.swf
2.งานในการยืดสปริง.swf
3 การเปลี่ยนพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นพลังงานจลน์.swf
4 การเปลี่ยนพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเป็นพลังงานจลน์.swf
5 พลังงานของวัตถุติดปลายสปริงเคลื่อนที่แบบ S.H.M.swf
6 กราฟพลังงานของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก.swf
7 พลังงานของการเคลื่อนที่แบบ S.H.M.swf
8 แรงพลังงาน และพลังงานความร้อนจากการเสียดทาน.swf

บทที่ 6 โมเมนตัมและการดล
1 การชนใน 1 มิติ และ2 มิติ.swf
2 การชนแบบยืดหยุ่น.swf
3 การชนแบบไม่ยืดหยุ่น.swf

บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบหมุน
1 การหมุนรอบจุดศูนย์กลาง.swf
2 การหาตำแหน่งศูนย์กลางมวลของ 2 อนุภาคใน 1 มิติ.swf
3 อัตราเร็วเชิงมุม.swf
4 ทอร์ก.swf
5 การหมุนเนื่องจากทอร์กของแรงลัพธ์.swf
6 การกลิ้งของวัตถุต่างรูปทรงลงจากพื้นเอียง.swf
7 โมเมนตัมเชิงมุม.swf
8 โมเมนตัมเชิงมุมและโมเมนตัมเชิงเส้น.swf

บทที่ 8 สภาพสมดุล
1 มอดูลัสของยัง.swf
2.มอดูลัสเฉือน.swf
3.บัลค์มอดูลัส.swf

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.5
- บทที่ 9 ของไหล.pdf
- บทที่ 10 ความร้อน.pdf
- บทที่ 11 คลื่นกล.pdf
- บทที่ 12 เสียง.pdf
- บทที่ 13 แสง.pdf
- บทที่ 14 แสงและทัศนอุปกรณ์.pdf

เนื้อหาฟิสิกส์ ม.6
- บทที่ 15 ไฟฟ้าสถิต.pdf
- บทที่ 16 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก1.pdf
- บทที่ 17 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก2.pdf
- บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า.pdf
- บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม.pdf
- บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์.pdf

Views: 412832

Comments are closed for this blog post

© 2016   Created by ครูนายช่าง.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service